Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky CK Sindibád

jsou obchodními podmínkami společnosti SINDIBÁD cestovní kancelář, spol. s r. o., které upravují vztahy mezi cestovní kanceláří a jejími klienty. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí uzavíraných cestovních smluv.

1. Slevy

U jednotlivých akcí je uvedeno, jaké slevy jsou na ně poskytovány. Slevy lze v rámci jedné akce sčítat.

  • 1.1 Za předtermínovou úhradu celého poukazu na letní sezónu do 20.12.: 10%, do 31.1.: 6%, do 28.2.: 3%.
  • 1.2 Za opakovanou účast 3-18%: za každý rok s CK Sindibád se zvyšuje sleva nezletilému klientovi o 3%.
  • 1.3 Za hromadné přihlášení 5%: pokud se najednou přihlásí alespoň 3 klienti.
  • 1.4 Za loňskou účast 2%: pro ty, kteří s námi byli na jakékoliv akci v předešlém kalendářním roce. 
  • 1.5 Pro členy Klubu Sindibád 10%: do klubu se lze přihlásit z našich internetových stránek.

2. Přihlášení na akci

Pomocí přihlašovacího formuláře (přihlášky) umístěného na internetových stránkách CK se zákazník přihlásí na rekreaci. Na základě přihlášky kancelář zákazníkovi vystaví a zašle ku podpisu Cestovní smlouvu, formulář Zdravotního posudku účastníka a případné další potřebné legislativní náležitosti.

V následujících 10 dnech, kdy kancelář drží rezervaci, má zákazník možnost zaslat cestovní kanceláři zpět podepsanou Cestovní smlouvu a uhradit zálohu. V následujících 30 dnech má zákazník možnost zaslat cestovní kanceláři lékařem potvrzený Zdravotní posudek účastníka. Na základě těchto tří náležitostí (Cestovní smlouva, záloha, Zdravotní posudek) kancelář klientovi potvrdí jeho díl Cestovní smlouvy. Pokud kancelář neobdrží od klienta do 10 dnů Cestovní smlouvu + zálohu nebo neobrží od klienta do 30 dní Zdravotní posudek, je oprávněna zrušit rezervaci bez upozornění. V případě přihlášení se na akci v době kratší než 30 dní před začátkem rekreace, je nutno Zdravotní posudek zaslat společně s Cestovní smlouvou a zálohou, tedy do 10 dnů.

Zákazník může uhradit částku za poukaz buď najednou v plné výši, nebo ve dvou platbách, a to formou zálohy a doplatku. Výše zálohy je 1000 Kč pro tuzemsko a 3000 Kč pro zahraničí. Doplatek poukazu je nutno uhradit nejpozději 30 dní před začátkem prázdnin. Pokud doplatek nebude uhrazen do tohoto termínu, vyhrazuje si CK právo zrušit zaknihování zákazníka bez nároku na vrácení složené zálohy a bez ohledu na stornopodmínky (Všeobecné podmínky čl. 6), které vstupují v platnost až v den úhrady plné ceny poukazu. Pokud se zákazník hlásí na akci v době kratší jak 30 dní před začátkem prázdnin, není již možno platbu bez předchozí dohody rozdělit na zálohu a doplatek. Zálohy jsou určeny pro pokrytí nároků třetích stran, tedy dodavatelů služeb cestovní kanceláři. Nad rámec zálohy je kancelář oprávněna požádat klienta o úhradu ceny letenky v okamžiku jejího nákupu.

3. Způsob úhrady poukazu

Při platbě převodem je vždy nutno uvést variabilní symbol uvedený v prvním odstavci ve Smlouvě o zájezdu.

  • 3.1 klienti z ČR převodem na účet: 2501638714/2010.
  • 3.2 klienti ze SR převodem na účet: 2700314229/8330 vedený v EUR u slovenské banky – jedná se o tuzemskou platbu.
  • 3.3 ostatní zahraniční klienti převodem na účet: 2700314229/2010 vedený v EUR u české banky – jedná se o zahraniční platbu, ke které jsou potřeba následující údaje: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, Česká republika, SWIFT: FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ2120100000002700314229.

4. Pojištění cestovní

Cestovní kancelář je prostředníkem mezi zákazníkem a UNIQA pojišťovnou, a.s. Cestovní pojištění je zahrnuto v ceně poukazu a je následující: tuzemsko: úraz+odpovědnost za škody, zahraničí: úraz+odpovědnost za škody+léčebné výlohy. Úrazové pojištění zahrnuje smrt úrazem a trvalou invaliditu. Léčebné náklady zahrnují jak jakékoliv nezbytné lékařské zákroky, tak i asistenční službu, tj. převoz z místa úrazu do nemocnice, či převoz z nemocnice do místa bydliště, a to v závislosti na zdravotním stavu osoby vlakem, autobusem, autem, letadlem či helikoptérou. Cestovní pojištění platí v tuzemsku po dobu trvání akce, v zahraničí pak začíná a končí dnem překročení hranice ČR. Cestovní pojištění v tuzemsku zahrnuje náklady za dopravu při použití sanitky, v případě jiné automobilové dopravy cestovní kancelář účtuje klientovi paušální poplatek za jeden každý výjezd z tábora do nemocnice a zpět ve výši 200 Kč (poplatek je použit na přistavení vozidla, pohonné hmoty, doprovod). V případě využití pohotovostní služby v tuzemsku uhradí cestovní kancelář státem předepsaný povinný poplatek ve výši 90 Kč, který klientovi následně přeúčtuje.

5. Pojištění stornopoplatku

Pojištění stornopoplatku není zahrnuto v ceně poukazu. Pokud zákazník uzavře toto pojištění a v době do odjezdu na rekreaci je nucen z vážných důvodů vrátit CK poukaz, uhradí mu pojišťovna 80% z částky, kterou CK zákazníkovi stornovala. Pojistné činí 65 Kč za každých započatých 2.500 Kč ceny rekreace. Pojištění platí pro tuzemsko i zahraničí. Za vážné důvody se považuje úraz, smrt, úmrtí v rodině či nemoc zákazníka, kterou nemohl předpokládat. Pokud si zákazník přeje uzavřít toto pojištění, zaškrtne příslušnou kolonku v přihlášce. Pojištění stornopoplatku se nevztahuje na cenu letenky.

6. Zrušení akce ze strany zákazníka

Kdykoli před odjezdem na akci má zákazník právo zrušit svoji účast, a to výhradně písemnou formou. V takovém případě cestovní kancelář uplatňuje stornopoplatky, které jsou vyčísleny procentem z celkové ceny zájezdu v závislosti na počtu dní zbývajících do odjezdu: více než 60 dní: 10%, 59-30 dní: 20%, 29-20 dní: 50%, 19-10 dní: 75%, 9-0 dní: 100%. Za zrušení zájezdu se 100% stornopoplatkem je nutno považovat i nedostavení se k odjezdu včas, či vyloučení z akce z důvodu jejího vážného narušení (Všeobecné podmínky čl. 8). Cena letenky se vždy účtuje se 100% stornopoplatkem. Stornopoplatek je třeba chápat jako náhradu škody či formu smluvní pokuty.

7. Zrušení akce ze strany kanceláře

Zrušení akce ze strany CK může být ve výjimečných případech nezbytné (reakce na varování státních úřadů, revoluce-výjimečný-vojenský stav v zemích cílových či tranzitních, vliv vyšší moci – především počasí). Může se tak stát i v případě nedostatečného obsazení zájezdu, přičemž min. počet účastníků pro uskutečnění akce je 10. V tomto případě CK poskytne zákazníkovi možnost zvolení jiného zájezdu ve srovnatelné úrovni nebo mu vrátí plnou cenu poukazu.

8. Povinnosti zákazníka

V případě zahraniční akce si musí zákazník zajistit platný cestovní doklad s dobou platnosti vyhovující zemi cílové i všem zemím tranzitním, případně vízum. Na rekreaci si vždy musí počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku účastníků nebo dodavatelů služeb, přičemž je povinen dodržovat právní předpisy ČR i případného navštíveného státu. Dále je zákazník povinen sdělit kanceláři veškeré, úplné a pravdivé informace o svém zdravotním stavu, především o zdravotních omezeních, a to v okamžiku vyplňování přihlášky. Tyto zdravotní informace nesmí být v rozporu, naopak musí korespondovat s následným Zdravotním posudkem vystaveným ošetřujícím lékařem. Výjimku tvoří takové zdravotní informace / omezení, která v době vyplňování přihlášky nebyla zákazníkovi známa. Pokud zákazník poruší či nedodrží některou z těchto povinností, nemusí být z rozhodnutí kanceláře na zájezd přijat, případně může být z rozhodnutí kanceláře ze zájezdu vyloučen, přičemž v obou případech ztrácí nárok na náhradu nevyužitých služeb (Všeobecné podmínky čl. 6). Zároveň je povinen uhradit veškeré tím vzniklé náklady kanceláře, přičemž není dotčeno právo kanceláře na náhradu případné škody.

9. Cena zájezdu

Cena akce je stanovena dohodou. Dojde-li v době mezi přihlášením na akci a jejím konáním ke změnám, které budou mít za následek změnu ceny akce (změna měnového kursu, dálničních popl., pohonných hmot, atp.), bude o tom CK bezodkladně informovat. Pokud by zvýšení přesáhlo 10% z ceny poukazu, je právem zákazníka odstoupit od smlouvy, a to vždy písemně. V takovém případě CK vrátí plnou cenu poukazu. Pokud zákazník od smlouvy neodstoupí do 14 dnů po vyzvání CK, má se za to, že se zvýšenou cenou souhlasí, a je povinen cenový rozdíl uhradit.

10. Reklamace

Není-li zákazník spokojen s kvalitou poskytovaných služeb a hodlá-li uplatňovat reklamaci, je povinen tak učinit bez prodlení. Na vady a nedostatky, které mohly být vytknuty, a tedy i odstraněny již v průběhu akce, ale byly vytknuty až později, nebude brán zřetel. Reklamace, které nemohly být vyřízeny na místě konání, musí být klientem oznámeny do 3 měsíců po ukončení akce.

11. Zavazadla

Pokud není v propozicích k zájezdu řečeno jinak, může si účastník vzít s sebou do autobusu pouze jedno hlavní zavazadlo o maximální hmotnosti 15 kg s maximálními rozměry 65 x 40 x 25 cm (případně jiné rozměry avšak objem maximálně 65 litrů) a jedno zavazadlo příruční o maximální hmotností 10 kg s maximálními rozměry 45 x 30 x 25 cm (případně jiné rozměry avšak objem maximálně 30 litrů). Tyto limity jsou stanoveny především kvůli nepřetěžování autobusů, tedy v zájmu bezpečnosti přepravy. V případě nedodržení maximálních limitů zavazadel může být účastník ze zájezdu vyloučen.

12. Kauce

Vzhledem ke specifičnosti naší kanceláře, jejíž klienty tvoří převážně děti a teenageři, rozhodlo vedení kanceláře o nutnosti skládat na zahraniční akce společně s přihláškou a zálohou na poukaz také „kauci“. Kauci bude moci CK použít pouze ve dvou případech, které jsou v tomto odstavci dále specifikovány. Prvním případem je použití kauce či její části tehdy, pokud klient poškodí zařízení apartmánu, nebo jiné movité věci třetí osobě, či kanceláři samotné. Pokud bude poškození neúmyslné, respektive takové, na které se vztahuje pojištění „odpovědnosti za škody“, jímž je každý klient pojištěn, bude mu tato částka pojišťovnou uhrazena. Druhým případem, kdy však kancelář vždy použije kauci v plné výši (kauce nebude klientovi vrácena), je jedno z následujících jednání účastníka: svévolné opuštění místa pobytu (dle konkrétní akce buď tábořiště, obce nebo města), svévolné opuštění apartmánu (či jakékoliv jiného prostoru sloužícího pro ubytování) v době mezi večerkou a budíčkem, pití alkoholických nápojů (na výzvu vedoucího tábora je účastník akce povinen dýchnout do detekční trubičky či detekčního přístroje zjišťujícího přítomnost alkoholu v těle – pokud odmítne, má se za to, že je pod vlivem alkoholu), užívání/držení drog, pohlavní styk. Tato omezení platí pro všechny nezletilé účastníky na všech našich akcích. Důvod zavedení kauce je dle našeho názoru zřejmý. Dopad kauce bude u většiny účastníků takový, že jejich chování bude adekvátnější situaci, ve které se po dobu pobytu nalézají (jsou z dosahu dozoru svých rodičů leckdy i několik tisíc kilometrů), zvýší se míra jejich bezpečí a míra jejich zodpovědnosti. Proto považujeme tuto kauci za přínos především pro ně samotné. Největšího efektu bude dosaženo tehdy, pokud kauci zaplatí účastníci ze svých vlastních peněz (kapesné, brigáda). Povinnost složení kauce mají všichni účastníci zahraniční dětské či teenagerské akce. Výše kauce je stanovena v závislosti na typu zájezdu na 1000-3000 Kč/os/pobyt. Vrácení kauce bude kanceláří realizováno automaticky v průběhu 21 dní po ukončení. Částka bude zaslána na adresu klienta poštovní poukázkou typu „C“ nebo poukázána bezhotovostním převodem na klientův účet. V případě použití kauce kancelář vyrozumí rodiče a uvede důvody odebrání kauce. Kauci strženou z výchovných důvodů kancelář zasílá Dobrému Andělovi, což je nadace podporující velmi těžce nemocné děti. Nevrácení kauce klientovi je třeba chápat jako náhradu škody či formu smluvní pokuty.

13. Mobilní telefony

V zahraničí jsou mobilní telefony vítaným pomocníkem šetřícím peníze a nervy rodičů, kteří mají starost o své děti. I přesto je však třeba zvážit riziko, které je spojeno s jejich ztrátou, zcizením, zničením. Jinak je tomu na táborech v tuzemsku, kdy vyzvánění telefonů na klidné louce u lesa, u táborového ohně, při jízdě na koni, je naprosto rušivým elementem nepatřícím do tábornického způsobu života. Proto jsou mobilní telefony na tuzemských akcích zakázány, a to i s ohledem na zvýšené riziko jejich poškození deštěm, vlhkostí, pádem, atd. Každá akce CK je vybavena mobilním telefonem pro případ nenadálé události, ve smyslu zabezpečení zdraví a bezpečnosti jejích účastníků.

14. Terminologie

„Dětský tábor“: pro účastníky je zábavnou formou připravován program (především hry), jsou pod dozorem dospělého, jejich čas je z větší části dne organizován. „Akce pro teenagery“: účastníkům je navrhován program (především sport, výlety, společenská zábava), adekvátně svému věku mohou trávit část rekreace („Osobní volno“) bez dohledu dospělého (např. procházky po kolonádě, prohlídky butiků a obchůdků, vycházky po městě). Některé činnosti však smějí dělat jen pod dozorem vedoucího (např. koupání, diskotéky, výlety). Přesná „Organizační pravidla“ jsou účastníkům sdělena vždy na začátku konkrétní akce. Srovnatelné akce (např. akce pro teenagery v Itálii a akce pro teenagery ve Španělsku) nemusí mít vždy stejná Organizační pravidla. Ta jsou stanovena individuálně dle konkrétního místa pobytu, a to vždy především s ohledem na maximální bezpečnost účastníků. Osobní volno může být vedoucím kdykoliv omezeno či zrušeno, a to především v případě, že účastník nedodržuje Organizační pravidla akce. „Rekreace pro dospělé“: nikým neomezovaný pobyt bez dozoru vedoucích a to včetně osob nezletilých, které se zúčastňují rekreace pod dozorem osoby zletilé.

15. Ostatní

CK Sindibád zajišťuje „dětské tábory“ a „akce pro teenagery“ pro děti a mládež ve věku 7-18 let v tuzemsku i zahraničí. Dále pak individuální rekreaci pro dospělé či rodiče s dětmi. Předmětem zajišťování jsou přepravní, ubytovací, stravovací, lékařské, pedagogické a jiné služby dohodnuté se zákazníkem. Věková hranice u dětských a teenager’s akcí je stanovena obecně s ohledem na náročnost akce. Rodiče musí sami přihlédnout ke schopnostem svého dítěte a přihlásit jej na takovou akci, kterou dítě bude schopno absolvovat nejen po stránce fyzické, ale i duševní. V případě jezdeckých akcí kancelář nemůže a nenese odpovědnost za chování koně, a proto účastník přistupuje ke koni a usedá na něho na vlastní nebezpečí. Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb. uvedených v cestovní smlouvě pro potřeby CK. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/ 2000 Sb. i jménem dalších nezletilých osob uvedených na cestovní smlouvě. Odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v katalogu od cestovní smlouvy – má vždy přednost cestovní smlouva. Termín „katalog“ zahrnuje veškerý nabídkový materiál CK, který byl klientovi předán, nebo který získal z internetové adresy www.sindibad.cz. Tyto Všeobecné podmínky vstupují v platnost 7.1.2020.