Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

jsou obchodními podmínkami Klubu SINDIBÁD (dále také pořadatel), které upravují vztah mezi pořadatelem a účastníkem dětského tábora (dále jen tábor). Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí uzavíraných „Smluv o účasti na dětském táboře“.

1. Slevy

U každého tábora je uvedeno, jaké slevy jsou na něm poskytovány. Slevy lze v rámci jednoho tábora sčítat.

  • 1.1 Za úhradu celého poukazu na letní sezónu: do 24. prosince 10%, do 31. ledna 6%, do 28. února 3%.
  • 1.2 Za opakovanou účast 3-18%: za každý rok se společností SINDIBÁD se zvyšuje sleva o 3%.
  • 1.3 Za hromadné přihlášení 5%: pokud se najednou přihlásí alespoň 3 děti.
  • 1.4 Za loňskou účast 2%: pro ty, kteří s námi byli na jakémkoliv táboře v předešlém kalendářním roce. 
  • 1.5 Pro členy Klubu SINDIBÁD 10% tuzemsko, 5% zahraničí: do klubu se lze přihlásit z našich internetových stránek.

2. Přihlášení na tábor

Pomocí přihlašovacího formuláře, umístěného na internetových stranách www.sindibad.cz, se účastník přihlásí na tábor. Na základě přihlášky provozovatel účastníkovi vystaví a zašle ku podpisu „Smlouvu o účasti na dětském táboře“ (dále jen Smlouva), formulář Zdravotního posudku účastníka (dále jen Posudek) a případné další potřebné legislativní náležitosti.

V následujících 10 dnech, kdy pořadatel drží rezervaci, má účastník možnost zaslat pořadateli zpět podepsanou Smlouvu a uhradit finanční zálohu (dále jen Záloha). V následujících 30 dnech pak má účastník možnost zaslat pořadateli lékařem potvrzený Posudek. Na základě těchto tří náležitostí (Smlouva, Záloha, Posudek) pořadatel účastníkovi potvrdí jeho díl Smlouvy. Pokud pořadatel neobdrží od účastníka do 10 dnů Smlouvu + Zálohu nebo neobdrží od účastníka do 30 dní Posudek, je oprávněna zrušit rezervaci bez upozornění. V případě přihlášení se na tábor v době kratší než 30 dní před začátkem tábora, je nutno Posudek zaslat společně se Smlouvou a Zálohou, tedy do 10 dnů.

Účastník může uhradit částku za poukaz buď najednou v plné výši, nebo ve dvou platbách, a to formou zálohy a doplatku. Výše zálohy je 1000 Kč pro tuzemsko a 3000 Kč pro zahraničí. Doplatek poukazu je nutno uhradit nejpozději 30 dní před začátkem prázdnin. Pokud doplatek nebude uhrazen do tohoto termínu, vyhrazuje si pořadatel právo zrušit zaknihování účastníka bez nároku na vrácení složené zálohy a bez ohledu na stornopodmínky (VOP čl. 6), které vstupují v platnost až v den úhrady plné ceny poukazu. Pokud se účastník hlásí na tábor v době kratší jak 30 dní před začátkem prázdnin, není již možno platbu, bez předchozí dohody, rozdělit na zálohu a doplatek. Zálohy jsou určeny pro pokrytí nároků třetích stran, tedy např. dodavatelů služeb. Nad rámec zálohy je pořadatel oprávněn požádat účastníka o úhradu ceny letenky v okamžiku jejího nákupu.

3. Způsob úhrady tábora

Poukaz je nutno uhradit nejlépe bezhotovostním převodem na bankovní účet 2400320440/2010 vedený u FIO banky s variabilním symbolem, který je uveden v prvním odstavci Smlouvy.

4. Pojištění cestovní

Toto pojištění je zahrnuto v ceně každého tábora a pořadatel je prostředníkem mezi účastníkem a UNIQA pojišťovnou, a.s., u které je pojištění uzavřeno.

Pojištění zahrnuje: tuzemsko: úraz+odpovědnost za škody, zahraničí: úraz+odpovědnost za škody+léčebné výlohy. Úrazové pojištění zahrnuje smrt úrazem a trvalou invaliditu. Léčebné náklady zahrnují jak jakékoliv nezbytné lékařské zákroky, tak i asistenční službu, tj. převoz z místa úrazu do nemocnice, či převoz z nemocnice do místa bydliště, a to v závislosti na zdravotním stavu osoby vlakem, autobusem, autem, letadlem či helikoptérou. Cestovní pojištění platí v tuzemsku po dobu trvání tábora, v zahraničí pak začíná a končí dnem překročení hranice ČR. Cestovní pojištění v tuzemsku zahrnuje náklady za dopravu při použití sanitky, v případě jiné automobilové dopravy pořadatel účtuje účastníkovi paušální poplatek za jeden každý výjezd z tábora do nemocnice a zpět ve výši 200 Kč (poplatek je použit na přistavení vozidla, pohonné hmoty, doprovod). V případě využití pohotovostní služby v tuzemsku uhradí pořadatel státem předepsaný povinný poplatek ve výši 90 Kč, který účastníkovi následně přeúčtuje.

5. Pojištění stornopoplatku + Pojištění COVID-19

Tato pojištění nejsou zahrnuta v ceně tábora. Pojištění se sjednávají za příplatek.

Dětské tábory - Garance

Pojištění stornopoplatku: Pokud účastník uzavře toto pojištění a v době do odjezdu na tábor je nucen z vážných důvodů vrátit pořadateli poukaz, uhradí mu pojišťovna 80% z částky, kterou pořadatel účastníkovi stornoval. Za vážné důvody se považuje úraz, smrt, úmrtí v rodině či nemoc účastníka, kterou nemohl předpokládat. Pojistné činí 65 Kč za každých započatých 2500 Kč ceny tábora.

Dětské tábory - Garance

Pojištění COVID-19: Pokud účastník uzavře toto pojištění a následně nebude možno tábor zrealizovat z některého z níže uvedených důvodů souvisejících s virovým onemocněním označovaným jako Covid-19 (onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2), vrátí mu pořadatel do 7 dnů 100% částky, kterou účastník do té doby uhradil jako zálohu či doplatek poukazu. Pojištění COVID-19 se uplatňuje bez ohledu na stornopodmínky a bez ohledu na státem vydanou možnost poskytování voucherů (tzv. Lex Voucher) – účastníkovi bude vždy vrácena plná cena poukazu. Důvodem pro uplatnění tohoto pojištění je situace, kdy bude zakázáno pořádání táborů vládou ČR nebo vládou jiného státu v místě konání zahraničního tábora. Pojištění se vztahuje i na situace, kdy bude vládou ČR nebo vládou státu kde se koná zahraniční tábor nebo vládou státu přes který tábor projíždí, zakázáno vycestovat/přicestovat/projíždět. Pojistné činí 477 Kč/os.

Žádné z těchto pojištění se nevztahuje na cenu letenek – jejich stornování se řídí podmínkami konkrétní letecké společnosti, které pořadatel neumí ovlivnit. Částka za pojištění se v případě pojistné události účastníkovi nevrací – jedná se o úhradu mimo cenu poukazu na základě které vzniká právě ono vlastní pojištění.

6. Zrušení tábora ze strany účastníka

Kdykoli před odjezdem na tábor má účastník právo zrušit svoji účast, a to výhradně písemnou formou. V takovém případě provozovatel uplatňuje stornopoplatky, které jsou vyčísleny procentem z celkové ceny tábora v závislosti na počtu dní zbývajících do odjezdu: více než 90 dní: 20%, 89-40 dní: 30%, 39-20 dní: 75%, 19-0 dní: 100%. Za zrušení tábora se 100% stornopoplatkem je nutno považovat i nedostavení se k odjezdu včas, či vyloučení z tábora z důvodu jejího vážného narušení. Cena letenky se vždy účtuje se 100% stornopoplatkem. Stornopoplatek je třeba chápat jako náhradu škody či formu smluvní pokuty.

7. Zrušení tábora ze strany pořadatele

Zrušení tábora ze strany pořadatele může být ve výjimečných případech nezbytné (reakce na varování státních úřadů, revoluce či výjimečný či vojenský stav v zemích cílových či tranzitních, vliv vyšší moci – především počasí). Může se tak stát i v případě nedostatečného obsazení tábora, přičemž min. počet účastníků pro uskutečnění tábora je 10. V tomto případě pořadatel poskytne účastníkovi možnost zvolení jiného tábora ve srovnatelné úrovni nebo mu vrátí plnou cenu poukazu.

8. Povinnosti účastníka

V případě zahraničního tábora si musí účastník zajistit platný cestovní doklad s dobou platnosti vyhovující zemi cílové i všem zemím tranzitním, případně vízum. Na táboře si vždy musí počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku ostatních účastníků nebo dodavatelů služeb, přičemž je povinen dodržovat právní předpisy ČR i případného navštíveného státu. Dále je účastník povinen sdělit pořadateli veškeré, úplné a pravdivé informace o svém zdravotním stavu, především o zdravotních omezeních, a to v okamžiku vyplňování přihlášky. Tyto zdravotní informace nesmí být v rozporu, naopak musí korespondovat s následným Posudkem vystaveným ošetřujícím lékařem. Výjimku tvoří takové zdravotní informace / omezení, která v době vyplňování přihlášky nebyla účastníkovi známa. Pokud účastník poruší či nedodrží některou z těchto povinností, nemusí být z rozhodnutí provozovatele na tábor přijat, případně může být z rozhodnutí provozovatele z tábora vyloučen, přičemž v obou případech ztrácí nárok na náhradu nevyužitých služeb. Zároveň je povinen uhradit veškeré tím vzniklé náklady provozovatele, přičemž není dotčeno právo provozovatele na náhradu případné škody.

9. Cena tábora

Cena tábora (poukazu) je stanovena dohodou. Dojde-li v době mezi zveřejněním cen táborů (zahájením prodeje) a konáním táborů ke změnám, které budou mít za následek zvýšení nákladů pořadatele na uspořádání tábora, může (avšak nemusí) pořadatel jednostranně navýšit cenu tábora. Pokud zvýšení ceny nepřesáhne 8% z ceny tábora, je účastník povinen cenový rozdíl uhradit. Pokud zvýšení ceny přesáhne 8% z ceny poukazu, je právem účastníka písemně od Smlouvy odstoupit, přičemž mu pořadatel nebude účtovat stornopoplatky. Pokud při zvýšení ceny o více jak 8% z ceny poukazu účastník od Smlouvy neodstoupí do 5 dnů po vyzvání pořadatelem, má se za to, že se zvýšenou cenou souhlasí, a je povinen cenový rozdíl uhradit. Navýšení ceny poukazu bude vypočítáno jako maximální (tedy může být ve prospěch účastníka provozovatelem jakkoliv poníženo, avšak nikoliv navýšeno) a bude přímo úměrné ke zvýšení těchto vstupů: při zvýšení ceny směnného kurzu české koruny o více jak 5%, či navýšení ceny pohonných hmot nebo jiných zdrojů energií o více jak 10%, či navýšení daní nebo dodatečných peněžitých plnění nebo úplaty z cestovních služeb poskytovaných třetími stranami o více jak 400 Kč/os.

10. Reklamace

Není-li účastník spokojen s kvalitou poskytovaných služeb a hodlá-li uplatňovat reklamaci, je povinen tak učinit bez prodlení. Na vady a nedostatky, které mohly být vytknuty, a tedy i odstraněny již v průběhu tábora, ale byly vytknuty až později, nebude brán zřetel. Reklamace, které nemohly být vyřízeny na místě konání, musí být účastníkem oznámeny do 1 měsíce od zahájení tábora.

11. Zavazadla

Pokud není v táborových propozicích řečeno jinak, může si účastník vzít s sebou do autobusu pouze jedno hlavní zavazadlo o maximální hmotnosti 30 kg s maximálními rozměry 80 x 60 x 30 cm a jedno zavazadlo příruční o maximální hmotností 10 kg s maximálními rozměry 35 x 25 x 15 cm. Tyto limity jsou stanoveny především kvůli nepřetěžování autobusů, tedy v zájmu bezpečnosti přepravy. V případě nedodržení maximálních limitů zavazadel může být účastník z tábora bez náhrady vyloučen.

12. Kauce

Vzhledem ke specifičnosti námi pořádaných táborů, jejichž účastníky jsou výhradně nezletilé osoby, rozhodlo vedení společnosti o nutnosti skládat na zahraniční tábory „kauci“. Kauci bude moci pořadatel použít pouze ve dvou případech, které jsou v tomto odstavci dále specifikovány. Prvním případem je použití kauce či její části tehdy, pokud účastník poškodí zařízení apartmánu, nebo jiné movité věci třetí osobě, či provozovateli samotnému. Pokud bude poškození neúmyslné, respektive takové, na které se vztahuje pojištění „odpovědnosti za škody“, jímž je každý účastník pojištěn, bude mu tato částka pojišťovnou uhrazena. Druhým případem, kdy však pořadatel vždy použije kauci v plné výši (kauce nebude účastníkovi vrácena), je jedno z následujících jednání účastníka: svévolné opuštění místa pobytu (dle konkrétního místa pobytu buď tábořiště, obce nebo města), svévolné opuštění apartmánu (či jakékoliv jiného prostoru sloužícího pro ubytování) v době mezi večerkou a budíčkem, pití alkoholických nápojů (na výzvu vedoucího tábora je účastník povinen dýchnout do detekční trubičky či detekčního přístroje zjišťujícího přítomnost alkoholu v těle – pokud odmítne, má se za to, že je pod vlivem alkoholu), užívání/držení drog, pohlavní styk. Tato omezení platí pro všechny účastníky na všech našich táborech. Důvod zavedení kauce je dle našeho názoru zřejmý. Dopad kauce bude u většiny účastníků takový, že jejich chování bude adekvátnější situaci, ve které se po dobu pobytu nalézají (jsou z dosahu dozoru svých rodičů leckdy i několik tisíc kilometrů), zvýší se míra jejich bezpečí a míra jejich zodpovědnosti. Proto považujeme kauci za přínos především pro ně samotné. Největšího efektu bude dosaženo tehdy, pokud kauci zaplatí účastníci ze svých vlastních peněz (kapesné, brigáda). Povinnost složení kauce mají všichni účastníci zahraničních táborů. Výše kauce je stanovena v závislosti na typu tábora na 1000-3000 Kč/os/pobyt. Vrácení kauce bude provozovatelem realizováno automaticky v průběhu 21 dní po ukončení tábora a to bezhotovostním převodem na bankovní účet účastníka. V případě použití kauce provozovatel vyrozumí rodiče a uvede důvody odebrání kauce. Kauci strženou z výchovných důvodů provozovatel zasílá Dobrému Andělovi, což je nadace podporující velmi těžce nemocné děti. Nevrácení kauce účastníkovi je třeba chápat jako náhradu škody či formu smluvní pokuty.

13. Mobilní telefony

V zahraničí jsou mobilní telefony vítaným pomocníkem šetřícím peníze a nervy rodičů, kteří mají starost o své děti. I přesto je však třeba zvážit riziko, které je spojeno s jejich ztrátou, zcizením, zničením. Jinak je tomu na táborech v tuzemsku, kdy vyzvánění telefonů na klidné louce u lesa, u táborového ohně, při jízdě na koni, je naprosto rušivým elementem nepatřícím do tábornického způsobu života. Proto jsou mobilní telefony na tuzemských táborech zakázány, a to i s ohledem na zvýšené riziko jejich poškození deštěm, vlhkostí, pádem, atd. Každý tábor je vybaven služebním mobilním telefonem pro případ nenadálé události, ve smyslu zabezpečení zdraví a bezpečnosti jejích účastníků.

14. Terminologie používaná v prospektech

„Tábor pro děti“: pro účastníky je zábavnou formou připravován program (především hry), jsou pod dozorem dospělého, jejich čas je z větší části dne organizován. „Akce pro teenagery“: účastníkům je navrhován program (především sport, výlety, společenská zábava), adekvátně svému věku mohou trávit část tábora („Osobní volno“) bez dohledu dospělého (např. procházky po kolonádě, prohlídky butiků a obchůdků, vycházky po městě). Některé činnosti však smějí dělat jen pod dozorem vedoucího (např. koupání, diskotéky, výlety). Přesná „Organizační pravidla“ jsou účastníkům sdělena vždy na začátku konkrétního tábora. Na první pohled srovnatelné tábory (např. tábor v Itálii a tábor ve Španělsku) nemusí mít vždy stejná „Organizační pravidla“. Ta jsou stanovena individuálně dle konkrétního místa pobytu, a to vždy především s ohledem na maximální bezpečnost účastníků. Osobní volno může být vedoucím kdykoliv omezeno či zrušeno, a to především v případě, že účastník nedodržuje „Organizační pravidla“.

15. Ostatní

Provozovatel organizuje tábory pro děti a mládež ve věku 7-18 let v tuzemsku i zahraničí. Předmětem zajišťování jsou přepravní, ubytovací, stravovací, lékařské, pedagogické a jiné služby dohodnuté s účastníkem. Věková hranice účastníků táborů je stanovena obecně s ohledem na náročnost konkrétního tábora. Rodiče musí sami přihlédnout ke schopnostem svého dítěte a přihlásit jej na takový tábor, kterou dítě bude schopno absolvovat nejen po stránce fyzické, ale i duševní. V případě jezdeckých táborů provozovatel nemůže a nenese odpovědnost za chování koně, a proto účastník přistupuje ke koni a usedá na něho na vlastní nebezpečí. Rodiče účastníka souhlasí s použitím svých i účastníkových osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/ 2019 Sb. uvedených ve Smlouvě pro potřeby pořadatele. Dále prohlašují, že jsou zmocněni a tímto udělují souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 110/ 2019 Sb. i jménem nezletilých osob uvedených ve Smlouvě. Odlišuje-li se vymezení tábora uvedené v katalogu od Smlouvy – má vždy přednost Smlouva. Termín „katalog“ zahrnuje veškerý nabídkový materiál provozovatele, který byl účastníkovi předán, nebo který získal z internetové adresy www.sindibad.cz. Tyto VOP vstupují v platnost 12.1.2022.